Medezeggenschapsraad en ouderraad

Medezeggenschapsraad (MR)

IKC De Regenboog heeft één MR met twee deelraden. Eén deelraad-MR vertegenwoordigt locatie
Centrum en één deelraad-MR vertegenwoordigt locatie De Staart. In de Medezeggenschapsraad zijn
ouders en leerkrachten gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft een wettelijke (juridische) status. De MR
heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle beleidszaken die de school aangaan.
Soms moet de school en/of het bevoegd gezag de MR om advies vragen, maar er zijn ook kwesties
waarin de MR instemmingsrecht heeft. De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur.
Daarom is het voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders
zitting in hebben. De MR is onderverdeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide
geledingen hebben altijd adviesrecht over de onderwerpen die hun achterban kunnen raken.

ouderraad (OR)

IKC De Regenboog Centrum heeft een enthousiaste ouderraad. De ouderraad organiseert samen met de eventmedewerkers van ons IKC extra activiteiten. Denk hierbij o.a. aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de avondvierdaagse en de Koningsspelen. De kosten van de activiteiten worden betaald van de ouderbijdrage.

Scroll naar boven